In cataloque

Cuốn gáy keo A4

Được đóng dạng tạp chí với khổ ngang hoặc đứng.

Cuốn gáy kim A4

Được đóng cuốn với 2 kim giữa với khổ ngang hoặc đứng.

Cuốn gáy lò xo A4

Được đóng cuốn lò xo với khổ ngang hoặc đứng.