Giấy tiêu đề

Là tài liệu giao tiếp quan trọng giữa các doanh nghiệp Đặt in Giấy tiêu đề

Folder - Kẹp hồ sơ

Dùng kẹp trình bày, hồ sơ Đặt in Folder

Cuốn các loại

Catalogue, tài liệu cho doanh nghiệp Đặt in Cuón các loại