Bao thư C5

229 x 162mm – Giấy cao cấp

Theo 25 bao thư

Khổ A5? Nên đồng bộ

Khi bạn gửi Tờ rơi hay Bưu thiếp, thêm cho chúng một chút bảo vệ hay một chút ngạc nhiên nào đó.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn giấy trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa với Bưu thiếp A5, Tờ rơi A5 và Thiệp mời A5
Call Now Button