Bao thư Vuông

125 x 125mm – Giấy cao cấp

Theo 25 bao thư

Bạn gửi đi theo cách đặc biệt

Bạn muốn gửi Tờ rơi hay Bưu thiếp? Thêm cho chúng một chút bảo vệ thêm hay một chút ngạc nhiên nào đó.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn giấy trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa khổ  Bưu thiếp Vuông, Tờ rơi Vuông và Thiệp mời Vuông.
Call Now Button