Decal cửa sổ trong Suốt

Loại đecal cửa sổ này có độ trong rất cao (nvl Mỹ). Bạn có thể đặt nguyên tấm hoặc cắt theo hình yêu cầu.

Danh mục:

You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

Launching image editor...