Tờ rơi A4

  210mm x 297mm – 3 loại giấy chọn

  Theo 50 tờ

  Tờ rơi lớn để hàng bán nhiều hơn

  • Tuyệt cho cách nhìn của khách “phải thấy” 
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...