Tờ rơi Thiết yếu

Giấy 170gsm

Theo 50 tờ

Trao trân trọng trong tiết kiệm

Làm tờ rơi của bạn là thiết yếu. Giấy chất lượng cao để bạn có thể khuyến mại LỚN

  • Tuyệt trong khuyến mại quy mô
  • Giấy tái chế bảo vệ môi trường
  • Không tráng phủ để bạn có thể viết lên
  • Bạn chọn 5 kích thước Tờ rơi
Call Now Button